วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดอบรมพัฒนาบุคลากรฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (ภาคเช้า) และโครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560 "การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ"

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ฯ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดอบรมโครงการพัมนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารในเทศที่ทันสมัย (การจัดทำเว็บไซต์) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล และอาจารย์นพดล เพ็ญประชุม จาก มจร.ส่วนกลาง เป็นวิทยากร  

Recent Posts