วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดอบรมโครงการพัมนาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารในเทศที่ทันสมัย (การจัดทำเว็บไซต์) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ธนาชัย บูรณะวัฒนากูล และอาจารย์นพดล เพ็ญประชุม จาก มจร.ส่วนกลาง เป็นวิทยากร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here