ประวัติ

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ซึ่งในปีพุทธศักราช 2547-2554 เป็นเพียงห้องเรียนวัดพระแก้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของ วิทยาเขตพะเยา แต่ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายในปีพุทธศักราช 2555 เป็นต้นมา