ติดต่อเรา

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถนนฤทธิประศาสน์ (ศาลากลางหลังเดิม)  ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 085-0309096, 053-717055  โทรสาร : 053-715876
E-mail : Khanom_sanchai@hotmail.com  เว็บไซต์  http://www.crb.mcu.ac.th/reg